Your browser does not support JavaScript!
分類清單 
   
會議主題

 

成形製程

 ______________

- 整體成形:擠伸、鍛造、輥軋、抽線、抽管

- 板金成形:引伸、液壓成形、冷輥成形、增量成形

- 微成形

- 成形接合

- 剪斷

- 高溫成形:半固化成形、雷射成形

- 熱機製程

- 快速成形

- 新製程

- 其他

 

 

 

 

技術領域

______________

- 製程最佳化、品質工程

- 工具機、工具、模具

- 摩擦、摩耗、表面披覆

- 成形之經濟學、生態工法

- 其他 

 

 

 

方法

______________

- 解析方法

- 數值方法

- 統計方法

- 材料測試

- 最佳化

- 可成形性、破壞模式

- 材料特徵

- 製程控制

- 其他